ارائه خدمات مشاوره تخصصی برای پروژه تأمین و تجدید سیستم حفاظت کاتدیک سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

شرکت خارجی طرف قرارداد: Jaeger-Ramz

تابعیت شرکت خارجی: اسپانیا

سال آغاز همکاری: 1396

سال پایان همکاری: 1397