ارائه خدمات مشاوره تخصصی برای پروژه تهیه طرح جامع گردشگری منطقه آزاد اروند

شرکت خارجی طرف قرارداد: Artelia

تابعیت شرکت خارجی: فرانسه

سال آغاز همکاری: 1393

سال پایان همکاری: 1394