طراحی فرایند مدیریت بهره‌وری بنیاد ملی نخبگان

کافرما: بنیاد ملی نخبگان

سال آغاز پروژه: 1399

سال پایان پروژه: 1399