طراحی مدل بازاریابی سطح بنگاه مادر گروه صنعتی گلرنگ

کافرما: گروه صنعتی گلرنگ

سال آغاز پروژه: 1394

سال پایان پروژه: 1394