ارائه خدمات مشاوره تخصصی برای پروژه بازرسی و تعمیر اساسی شبکه فاضلاب اصفهان

شرکت خارجی طرف قرارداد: BCEG

تابعیت شرکت خارجی: چین

سال آغاز همکاری: 1392

سال پایان همکاری: 1395