تأمین و مدیریت نیروی انسانی خارجی متخصص

کافرما: شرکت نفت خزر

بازار خارجی هدف: اسپانیا

رئوس شرح خدمات: شناسایی، تأمین و بکارگیری نیروی انسانی متخصص خارجی جهت راهبری سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

سال آغاز همکاری: 1398

سال پایان همکاری: 1399