بازنگری معماری سازمانی و بازطراحی ساختار و فرآیندهای سازمانی مدیریت ارتباطات و بازار گروه مپنا

کافرما: گروه مپنا

سال آغاز پروژه: 1391

سال پایان پروژه: 1391