تهیه نقشه راه و برنامه اقدام توسعه و ارتقای بخش برق گروه مپنا

کافرما: شرکت موننکو ایران

سال آغاز پروژه: 1399

سال پایان پروژه: 1400