طراحی اسناد استراتژیک، تدوین برنامه‌ها و سازماندهی شرکت نانو فناوران نارین فارمد

کافرما: شرکت نانو فناوران نارین فارمد (دانش‌بنیان نوپا)

سال آغاز پروژه: 1399

سال پایان پروژه: 1400