تدوین استراتژی منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی

کافرما: سازمان بنادر و دریانوردی

سال آغاز پروژه: 1396

سال پایان پروژه: 1397