مشاوره عقد قرارداد طرح و ساخت با پیمانکار چینی و تأمین منابع مالی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی قم

کافرما: شرکت مهندسی ری نیرو

سال آغاز پروژه: 1391

سال پایان پروژه: 1392