شناسایی و تحلیل وضعیت موجود بازاریابی در شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا

کافرما: هلدینگ گسترش صنایع غذایی سینا (بنیاد مستضعفان)

سال آغاز پروژه: 1395

سال پایان پروژه: 1396